OVP WEB2 12022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 5 Eylül 2021 tarihli sayısında yayımlandı. Plana göre 2022-2024 döneminde sanayide yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi yönünde adımlar atılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan, Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı programda "Yeşil Dönüşüm" başlığına da yer verildi.

Programda iklim değişikliğinin artan etkisi ile yeşil ekonomiye geçiş sürecinin önemini artırdığı vurgulanırken, başta Avrupa Yeşil Mutabakatı olmak üzere uluslararası gelişmelerin de sanayide yeşil dönüşümünün gerekliliğini öne çıkardığının altı çizildi ve belirlenen politika ve tedbirler ile atılacak adımlar sıralandı.

 

Kapsamlı Orta Vadeli Program'a göre;

1. Sanayi, ticaret, ulaştırma, çevre ve enerji alanlarında yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişi destekleyici yeni yaklaşımlar, dış finansman imkânları da dikkate alınarak destek ve kredi teşvik mekanizmaları çerçevesinde hayata geçirilecek; başta geri dönüşüm teknolojileri olmak üzere verimlilik artıran ve sera gazı emisyon artışını sınırlamayı hedefleyen yatırımlar desteklenerek uluslararası ticaret alanında iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu şekilde ihracatın rekabet gücü artırılacaktır.

2. Yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları desteklenerek yeşil üretim için gerekli teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.

3. Yeşil OSB ile yeşil endüstri bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilecektir.

4. Finansal sektörün düzenleyici çerçevesi sanayinin yeşil dönüşümünü kolaylaştıracak şekilde geliştirilecektir.

5. Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu rehber hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecektir.

6. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla enerji ve üretim kaynaklarını verimli bir şekilde kullanan, çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecektir.

7. Sıfır atık uygulamaları hanehalkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak ve üretimin kritik alanlarındaki ihtiyacın dışında kalan atık ithalatının azaltılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nı okumak için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210905M1-1.pdf